thuật ngữ chứng khoán

Thị trường giá xuống là gì?

Thị trường giá xuống là khi chỉ số chứng khoán giảm từ 20% tính từ mốc giá cao nhất, trong thời gian ít nhất hai tháng. Thuậ…

IPO là gì?

IPO (Initial Public Offering), có nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng. Thuật ngữ này được dùng để chỉ hoạt động lần đầu…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào